ЗАКОНИ

ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

ЗАКОН ЗА ЖИЧАРИ И СКИ-ЛИФТОВИ

ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

ЗАКОН ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

ЗАКОН ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

ЗАКОН ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ОДМОРИ НА МОБИЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И ВОЗАЧИТЕ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И УРЕДИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ