НПП

Зошто
Ово прашање се поставува од секој патник кој ги користи услугите на автобуските станици. Висината на надоместокот се определува со одлука на Влада на Република Македонија.