Промена на јазик

MTC

jp drzhavni patishta
ПРИЈАВА


ЗАКОНИ


ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

ЗАКОН ЗА ЖИЧАРИ И СКИ-ЛИФТОВИ

ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА
ЗАКОН ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ
ЗАКОН ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
ЗАКОН ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ОДМОРИ НА МОБИЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И ВОЗАЧИТЕ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И УРЕДИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ