Промена на јазик

MTC

jp drzhavni patishta
ПРИЈАВА


НАДЛЕЖНОСТИ


Државните инспектори при Државниот инспекторат за транспорт вршаат надзор во спроведувањето за Законот за превоз во патниот сообраќај, Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај, Законот за работното време, задожителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај, Законот за јавни патишта и Законот за жичари и ски-лифтови и другите прописи од областата на сообраќајот, патиштата и жичарата и ски-лифтови.
Надлежностите на државните инспектори произлегуваат од горенаведените материјални закони и подзаконските уредби, билатералните и мултилатералните договори потпишани со странски земји и меѓународни организации.