ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Државниот инспекторат за транспорт е орган во состав на Министерство за транспорт и врски и ги спроведува следните Закони и подзаконските акти кои произлегуват од истите:

Закон за јавни патишта (Сл.Весник на РМ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14 ) и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот закон:

 • Правилник за изменување на правилникот за техничките елементи за изградба и рекунструкција на јавните патишта и на објектите на патот (Сл.Весник на РМ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11 и 146/11);
 •  Правилник за начинот на идентификација на јавните патишта со соодветен референтен систем и стационажа (Сл.Весник на РМ бр.32/09);
 • Правилник за мерките за одржување на јавните патишта, начинот и роковите за нивно извршување, како и видот и начинот на извршување на активностите за редовно, зимско, периодично и интервентно одржување на јавните патишта (Сл.Весник на РМ бр.152/08);Правилник за изменување на правилникот за техничките елементи за изградба и рекунструкција на јавните патишта и на објектите на патот (Сл.Весник на РМ бр.31/10);
 • Правилник за формата и содржината на обрасците на легитимациите на државните инспектори за патишта и на овластените инспектори за патишта на општините, односно на Градот Скопје, како и начинот на нивното издавање и одземање (Сл.Весник на РМ бр.129/2008;
 • Правилник за начинот на заштита на јавните патишта (Сл.Весник на РМ бр.122/2010)
 • Правилник за изменување на правилникот за начинот на заштита на јавните патишта (Сл.Весник на РМ бр.113/2011);
 • Правилник за форма и содржина на поканата за едукација и начинот на спроведување на едукацијата (Сл.Весник на РМ бр.95/11);
 • Правилник за начинот на распределба на средствата на општините односно Градот Скопје, од надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните возила што имателите на моторните возила го плаќаат при регистрација на возилата (Сл.Весник на РМ бр.129/08);
 • Правилник за критериумите за определување на улиците во населените места кои че се сметаат за дел од државен пат како и нивното одржување (Сл.Весник на РМ бр.144/08);
 • Правилник за начинот, постапката и условите под кои Агенцијата за државни патишта дава согласност за изградба на државен пат на друг инвеститор (Сл.Весник на РМ бр.99/2011);
 • Правилник за форма и содржината на барањето и потребната документација за добивање на лиценцата за отстранување на оштетените возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта за територијата на соодветната општина или градот Скопје (Сл.Весник на РМ бр.125/14);
 • Одлука за давање концесија за изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 1) (Сл.Весник на РМ бр.134/09);
 • Одлука за давање концесија за изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 2) (Сл.Весник на РМ бр.134/09);
 • Одлука за висината и начин на наплата на надоместокот за употреба на пат ( Патарина) (Сл.Весник на РМ бр.89/2009);
 • Одлука за висината и начин на плаќање на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила ( Патна такса ),(Сл.Весник на РМ бр.118/09);
 • Одлука за висината на надоместокот за постапување на натписи  и рекламни табли во заштитниот појас на државен пат, приклучување на пристапен пат на државен пат, поставување на инсталации во трупот на пат и патниот појас на државен пат, изградба и користење на комерцијални објекти на кој е дозволен пристап на јавен пат надвор од населено место, за прекумерно користење на државен пат, за вонреден превоз и за штета на државен пат и на објектите на патот (Сл.Весник на РМ бр.139/2008);
 • Одлука за категоризација на државните патишта (Сл.Весник на РМ бр.133/2011);
 • Исправка на одлуката за категоризација на државните патишта (Сл.Весник на РМ бр.150/2011);
 • Одлука за изменување на одлуката за категоризација на државните патишта (Сл.Весник на РМ бр.20/2012);
 • Уредба за утврдување на критериуми за категоризација на јавните патишта и нивните ознаки (Сл.Весник на РМ бр.13/2010);

Закон за превоз во патниот сообраќај (Сл.Весник на РМ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10,140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14) и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот закон:

 • Правилник за формата, содржината и начинот на водење на дневникот за доаѓање и поаѓање на автобусите на автобуските станици (Сл.Весник на РМ бр.59/05);
 • Правилник за формата и содржината на патниот налог (Сл.Весник на РМ бр.40/15);
 • Правилник за формата и содржината на лиценците за вршење на одделни видови на јавен превоз во патниот сообраќај и извод од лиценцитеза секое возило, како и  начинот и постапката за добивање и одземање на лиценците за одделни видови на превоз (Сл.Весник на РМ бр.84/12);
 • Правилник за формата и содржината на товарниот лист за внатрешен превоз на стока (Сл.Весник на РМ бр.84/2010);
 • Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени дозволи за слободен превоз во меѓународниот патен сообраќај (Сл.Весник на РМ бр.84/2010);
 • Правилник за формата и содржината на регистарот за издадените лиценци и изводот од лиценцата (Сл.Весник на РМ бр.84/2010);
 • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на лиценците за вршење на одделни видови на јавен превоз во патниот сообраќај и начинот и постапката за добивање и одземање на лиценците како и за продолжување на лиценцата за автотакси превоз на патници (Сл.Весник на РМ бр.84/2010);
 • Правилник за формата и содржината на поканата за едукација и начинот на спроведување на едукацијата (Сл.Весник на РМ бр.94/2011),
 • Правилник за посебните техничко-експлотациони услови за возилата за вршење на одделните видови на превоз во патниот сообраќај и за форма и содржината на потврдата за иаполнување на посебните техничко-експлотациони услови (Сл.Весник на РМ бр.87/2007, 20/2009, 160/2014, 4/2015);
 • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продулжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред (Сл.Весник на РМ бр.25/2010, 73/2010, 130/2010, 170/2010, 02/2011, 22/2011, 13/2012, 170/2012, 30/2013, 132/2013, 196/2014, 40/2015);
 • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот , постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за професионална компентетност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за професионална компентетност (Сл.Весник на РМ бр.4/2008);
 • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот , постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот (Сл.Весник на РМ бр.4/2008);
 • Правилник за изменување на правилникот за начинот , постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот (Сл.Весник на РМ бр.20/2009);
 • Правилник за изменување на правилникот за начинот , постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за професионална компентетност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за професионална компентетност (Сл.Весник на РМ бр.20/2009);
 • Правилник за начинот, постапката и поблиските критериуми за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници и за формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред (Сл.Весник на РМ бр.6/2007);
 • Правилник за потребна опремна и начинот на определување на категоријата на автобуската станица (Сл.Весник на РМ бр.80/2007, 20/2015);
 • Правилник за образецот на дозволата за слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај (Сл.Весник на РМ бр.144/2007);
 • Правилник за формата и содржината на дозволата за посебен линиски превоз на патници (Сл.Весник на РМ бр.39//2007);
 • Правилник за начинот, постапката и програмата за полагање на иситот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, фотмата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот (Сл.Весник на РМ бр.39//2007);
 • Правилник за изменување на парвилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќа, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот (Сл.Весник на РМ бр.38/2012);
 • Правилник за изменување на правилникот за начинот , постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за професионална компентетност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за професионална компентетност (Сл.Весник на РМ бр.90/2012);
 • Правилник за изменување на правилникот за начинот , постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот (Сл.Весник на РМ бр.88/2012);
 • Уредба за постапката, критериумите и начинот на распределба на дозволи за меѓународен превоз на стоки (Сл.Весник на РМ бр.107/2007);
 • Уредба за изменување и дополнување на уредбата за постапката, критериумите и начинот на распределба на дозволи за меѓународен превоз на стоки (Сл.Весник на РМ бр.124/2008);
 • Уредба за изменување и дополнување на уредбата за постапката, критериумите и начинот на распределба на дозволи за меѓународен превоз на стоки (Сл.Весник на РМ бр.46/2009);
 • Уредба за начинот на респределба, дистрибуција и ревизија на искористеност на дозволите за меѓународен превоз на стока (Сл.Весник на РМ бр.123/2011, 194/2014);
 • Одлука за изменување на одлуката за определување на висината на надоместокот за користење на услугите на автобуските станици (Сл.Весник на РМ бр.126/07, 85/2010, 16/2012, 7/2014, 142/2014, 161/2014,18/2015 );
 • Правилник за изменување на правилникот за потребната опрема и начинот на определување на категоријата на Автобуските станици (Сл.Весник на РМ бр.132/2013);
 • Правилник за програмата за полагање на испитите и постапката за добивање на сертификатот за обучувачи за учество на возачите во меѓународниот превоз на патници и стока и сертификатот за обучувачи за професионална компетентност (Сл.Весник на РМ бр.109/2014);

Закон за превоз на опасни матери во патниот и железничкиот сообраќај (Сл.Весник на РМ бр.92/07, 147/08, 161/09, 17/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14 ) и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот закон:

 • Правилник за задолжителните, одговорностите и стручното оспособување на возачите за превоз на опасни материи, поблиските услови за правните лица кои вршат стручно оспособување и содржината и формата на образецот на сертификатот и уверението за стручно оспособување на возачите (Сл.Весник на РМ бр.10/2008, 19/2013, 40/2015);
 • Правилник за задолжителните, одговорностите и стручното оспособување на советникот за безбедност при превоз на опасни материи, поблиските услови за правните лица кои вршат стручно оспособување и содржината и формата на образецот на сертификатот и уверението за стручно способување на советникот (Сл.Весник на РМ бр.10/2008, 19/2008);
 • Правилник за начинот на издавање и одземање на одобрението за превоз на опасни материи во патниот сообраќај (Сл.Весник на РМ бр.162/2010);
 • Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени одобренија за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај (Сл.Весник на РМ бр.6/2011).
 • Правилник за формата и содржината на листата на проверки за извршената контрола при превозот на опасно материи во патниот и железничкиот сообраќај (Сл.Весник на РМ бр.122/2007);
 • Правилник за формата и содржината на образецот за водење на база на податоци за извршените проверки при превозот на опасни материи (Сл.Весник на РМ бр.122/2007);
 • Правилник за формата и содржината на образецот на одобрението за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај (Сл.Весник на РМ бр.126/2010);
 • Правилник за начинот на издавање и одземање на одобрението за превоз на опасни материи во патниот сообраќај (Сл.Весник на РМ бр.162/2010);
 • Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени одобрение за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај (Сл.Весник на РМ бр.06/2011);
 • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на образецот на одобрението за вршење на превоз на опасни марерии во патниот сообраќај (Сл.Весник на РМ бр.46/2012).
 • Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата како и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација (Сл.Весник на РМ бр.44/2013);
 • Правилник за начинот на добивање на сертификатот за обучувачи за советник за безбедност при превоз на опасни материи и содржината на програмата за обука (Сл.Весник на РМ бр.70/13);
 • Правилник за добивање на сертификатот за обучувачи за стручна оспособеност на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи и содржинатана програмата за обука (Сл.Весник на РМ бр.70/13);

Закон за работно време, задожителните одмори на мобилните работници и возачите по патниот сообраќај и уредните за запишувањето во патниот сообраќај (Сл.Весник на РМ бр.161/2009, 54/2011, 17/2011 и 54/11) и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот закон:

 • Правилник за техничките карактеристики на тахографот и начинот на употреба, вградување, поправање, проверка и контрола на тахографот (Сл.Весник на РМ бр.102/2010);
 • Правилник за изменување на парвилникот за техничките карактеристики на тахографот и начинот на употреба, вградување, поправање, проверка и контрола на тахографот (Сл.Весник на РМ бр.136/2010);
 • Правилник за формата и содржината на барањето и постапката на издавање на мемориски картички (Сл.Весник на РМ бр.18/2010, 99/2014);
 • Правилник за формата и содржината на барањето за издавање или продолжување на овластувањето за инсталирање, проверка, контрола и поправка на тахографи, како и потребната документација, просторот и опремата на работилницата (Сл.Весник на РМ бр.18/2010);
 • Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденција за издадените на мемориски картички (Сл.Весник на РМ бр.18/2010);
 • Правилник за поблиските услови  во однос на потребните простори и опрема на правни лица за добивање на јавно овластување за вршење на работи за исдавање на мемориски картички (Сл.Весник на РМ бр.18/2010);
 • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за издавање или продолжување на овластувањето за инсталирање, проверка, контрола и поправка на тахографи, како и потребната документација, просторот и опремата на работилницата (Сл.Весник на РМ бр.100/2010);
 • Правилник за техничките карактеристики на тахографот и начинот на употреба, вградување, поправање, проверка и контрола на тахографот (Сл.Весник на РМ бр.102/2010);
 • Правилник за изменување на правилникот за техничките карактеристики на тахографот и начинот на употреба, вградување, поправање, проверка и контрола на тахографот (Сл.Весник на РМ бр.136/2010);
 • Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата како и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација (Сл.Весник на РМ бр.44/2013);

Закон за жичари и ски-лифтови (Сл.Весник на РМ бр.54/2000, 103/2008, 23/11 и 53/11).

 • Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација (Сл.Весник на РМ бр. 162/11)
 • Правилник за технички нормативи (“Службен весник на РМ” бр.2/1985)
 • Правилник за технички нормативи за жичари на лица (“Службен весник на РМ”бр.29/1986)
 • Правилник за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица (“Службен весник на РМ” бр.59/2007)
 • Правилник за користење на жичари ( “Службен весник на РМ” бр.63/2010)

Закон за инспекциски надзор (Сл.Весник на РМ бр. 50/10, 162/10, 157/11)

 • Правилник за формата, содржината и начинот на водење на инспекциска евиденција, како и содржината на извештаите од инспекциската статистика (Сл.Весник на РМ бр.165/11).
 • Правилник за начинот на полагање на стручен испит за инспектор (Сл.Весник на РМ бр.165/11).
 • Правилник за формата, содржината на уверението за положен стручен испит, односно за положен испит за проверка на знаењето за инспектор (Сл.Весник на РМ бр.165/11).
 • Правилник за начинот на полагање на ипит за проверка на звање за инспектор (Сл.Весник на РМ бр.165/11).
 • Правилник за формата и задолжителните елементи на записник од извршен инспекциски надзор (Сл.Весник на РМ бр.165/11).
 • Правилник за формата и задолжителните елементи на решение и заклучок на инспектор(Сл.Весник на РМ бр.165/11).