Лице за слободен пристап до информации од јавен карактер

Лице за контакт: Кадрије Азизи
Телефон: 076208780
Е-маил: kadrije.azizi@dti.gov.mk

Лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување

Лице за контакт: Нури Исмаили
Телефон: 076251251
Е-маил: nuri.ismaili@dti.gov.mk

Офицер за заштита на личните податоци

Лице за контакт: Кадрије Азизи
Телефон: 076208780
Е-маил: kadrije.azizi@dti.gov.mk


Телефон: 02 464 510


Факс: 02 464 910


Адреса: Ул. Бул: “Кузман Јосифовски” бр.17


Е-маил за претставки и контакти: info@dti.gov.mk